Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2021.

In deze tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de afgelopen acht maanden over de voortgang en afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. We kijken naar twee zaken: prestaties en budgetten. Over de prestaties rapporteren we alleen over afwijkingen ten opzichte van de voorgenomen prestaties bij de begroting 2021. Bij de jaarrekening kijken we terug over geheel 2021.

Prestaties
In de eerste 8 maanden van 2021 haalden we een groot deel onze prestaties. We lichten de afwijkingen en de te nemen maatregelen in deze tweede bestuursrapportage toe. Bij de jaarrekening 2021 blikken we terug op alle resultaten.

Hieronder volgt een totaalbeeld van de voortgang van de prestaties per programma.De prestaties van 2021 komen één op één uit de begroting 2021.  
Hieruit blijkt, dat we qua voortgang van de prestaties, op schema liggen. Van de 137 prestaties worden er 117 behaald (groen) en 6 met enige vertraging behaald (oranje).
Van de 137 prestaties verwachten wij er 14 niet te halen ten opzichte van de plannen in de begroting (rood). Daarnaast staan 3 prestaties in relatie tot geld op rood. We lichten in deze bestuursrapportage per programma de afwijkingen toe.

De nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren zijn ook opgenomen in deze rapportage. En we rapporteren over de voortgang van de prestaties uit het Bestuursprogramma 2018-2022, jaarschijf 2021.

Wij beoordelen de stand van zaken van de prestaties volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 zijn in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar en toegelicht (kleur rood). In deze rapportage nemen we niet de prestaties op die volgens plan verlopen (kleur groen) of waarvan we verwachten dat we de prestatie conform einddoel behalen (kleur oranje).

Stoplichten model

Toelichting

Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.

Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.

Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2021, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

Als er sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)

  • en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
  • en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

  • dan kan in de tweede bestuursrapportage over de eerste 8 maanden maximaal 75% ingevuld zijn.
  • wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd en later dit jaar wel, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
  • een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 2e bestuursrapportage.

Bij de 1e bestuursrapportage 2021 rapporteerden we als gevolg van de Corona pandemie niet over de prestaties en investeringen.

Budgetten
Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat deze bestuursrapportage een positief saldo laat zien van
€ 1.319.000, hetgeen resulteert in een negatief begrotingssaldo 2021 (=tekort) van € 172.200 na deze bestuursrapportage. Het verloop van het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabellen in beeld gebracht.

Beoordeling van de budgetten
Voor deze 2e bestuursrapportage beoordelen we alle budgetten (zowel lasten als baten) en maken een reële inschatting van de te verwachten lasten en baten voor de nog resterende maanden van het jaar. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u en hanteren daarbij in principe een ondergrens van € 5.000. Als wij dat zinvol en nodig vinden, dan is daar incidenteel van afgeweken.
Deze rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2021, zodat we de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel aanmerken. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan nemen we deze op in de begroting 2022-2025. Daarnaast geven we in de financiële tabel aan het eind van deze bestuursrapportage aan of de afwijking incidenteel danwel structureel van aard is. Dit spraken we af in de commissie Planning & Control van februari 2020.
Kortom, de voorgestelde bijstellingen 2021 merken we als incidenteel aan.

Verloop financieel beeld in 2021
We zijn het jaar 2021 gestart met een tekort van € 873.000.
In de loop van het 1e halfjaar heeft u ingestemd met een aantal voorstellen, inclusief de 1e bestuursrapportage, waarvan de financiële consequenties ten laste van het begrotingssaldo zijn gebracht. Het tekort is daarmee opgelopen naar afgerond € 1,5 mln. Zie onderstaande tabel.

Stand begrotingssaldo 2021

Stand begroting primair (incl begr wijz 1 t/m 6)

-873.200

Beleidsplan Schuldhulpverlening - begr wijz 7 (raad 26 april 2021)

-34.000

Pilot overheidsparticipatie herinrichting Westerhof (raad 25 mei 2021)

-45.000

Mutaties Meicirculaire 2021 (volgt separaat bij PPN)

p.m.

Stand begroting 2021 VOOR eerste bestuursrapportage 2021

-952.200

Totaal budgetaanpassingen eerste bestuursrapportage 2021

-539.000

Stand begroting 2021 NA eerste bestuursrapportage 2021

-1.491.200

 
Vervolgens informeerden wij u eind juni tijdens de behandeling van de PPN over de uitkomsten van de meicirculaire. De meicirculaire verwerken we nu in deze tweede bestuursrapportage.
De tweede bestuursrapportage sluit, zoals eerder gezegd, met een voordeel van € 1.319.000 (incl. meicirculaire) waardoor het begrotingssaldo 2021 nog een tekort laat zien van € 172.200.

In de tabellen hieronder geven wij de mutaties per programma weer en het effect daarvan op de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Financieel beeld 2021 - 2e bestuursrapportage
Tabellen : bedragen in euro´s met een min bedrag is een nadeel

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Omschrijving

Lasten

Baten 

Reserves

Saldo

Totaal programma 1. Bestuur

-694.000

1.356.000

204.000

866.000

Totaal programma 2. Openbare orde en veiligheid

15.000

65.000

0

80.000

Totaal programma 3. Beheer openbare ruimte

-10.000

19.000

0

9.000

Totaal programma 4. Economische zaken

-30.000

0

30.000

0

Totaal programma 5. Onderwijs en vrije tijd

-108.000

251.000

0

143.000

Totaal programma 6. Inkomensondersteuning

4.647.000

-4.343.000

0

304.000

Totaal programma 7. Sociaal Domein

-262.000

189.000

0

-73.000

Totaal programma 8. Duurzaamheid en milieu

-9.000

-1.000

0

-10.000

Totaal programma 9. Ruimtelijke ontwikkeling en VHV

0

0

0

0

Totaal 2e bestuursrapportage 2021

3.549.000

-2.464.000

234.000

1.319.000

Effecten voor de begroting 2021

Stand begrotingssaldo 2021

Stand begroting - incl begr wijz 1 t/m 16

-1.491.200

Mutaties Meicirculaire 2021 - is onderdeel 2e berap 2021

0

Stand begroting 2021 VOOR tweede bestuursrapportage 2021

-1.491.200

Totaal budgetaanpassingen tweede bestuursrapportage 2021 (incl meicirculaire)

1.319.000

Stand begroting 2021 NA tweede bestuursrapportage 2021

-172.200

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar
De stand van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar bedraagt afgerond € 8,8 mln (t/m begrotingswijziging 16). Na deze bestuursrapportage is er sprake van een negatief begrotingssaldo (tekort) 2021 van € 172.200. Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit bedrag (€ 172.200) aan het einde van het jaar worden onttrokken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Daarmee komt de stand van de reserve uit op € 8,6 mln.

Septembercirculaire
Op het moment van samenstellen van deze rapportage hebben wij de september circulaire van het gemeentefonds (Algemene Uitkering) nog niet ontvangen. Over deze circulaire informeren wij u separaat. De circulaire kan nog financiële effecten hebben voor het jaar 2021.

Grondexploitatie
Zoals gebruikelijk wordt per 31 december (bij het opstellen van de jaarrekening) beoordeeld hoe hoog de Algemene Reserve grondexploitatie moet zijn en bij een positief saldo zal er een bedrag kunnen vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Corona
In deze tweede bestuursrapportage brachten we de effecten van de corona pandemie en -maatregelen voor de lopende begroting van Dalfsen in beeld, voor zover die medio augustus 2021 bekend waren. Over de totale kosten als gevolg van de corona pandemie informeren wij uw raad separaat en bij de jaarrekening 2021.
We maken bij de financiële bijstellingen onderscheidt tussen bijstellingen als gevolg van corona en overige bijstellingen. Dit onderscheid is niet altijd even gemakkelijk aan te geven.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen van de corona pandemie met de daarbij gepaard gaande maatregelen zijn moeilijk te voorspellen. Vooralsnog zien we dat er weer veel meer mogelijk is in de samenleving. Het kabinet koerst op het opheffen van alle maatregelen per 1 november 2021.
Het huidige economische tij met de krapte op de arbeidsmarkt, laten een voorspoedig herstel vermoeden. Dit blijft afhankelijk van het verloop van de pandemie met alle grillige ontwikkelingen die daarbij horen. En de steun die de rijksoverheid blijft bieden aan inwoners en ondernemers.

Wij blijven daarom oog houden voor onze inwoners en ondernemers, die geraakt worden door de effecten van het virus. In het voorjaar is het college van B&W in gesprek geweest met inwoners en ondernemers uit de kernen. En ook dit najaar zijn wij voornemens om verder in gesprek te gaan, waarbij we specifiek aandacht hebben voor jongeren en ouderen.

De inzet op de corona maatregelen en effecten vraagt veel van onze organisatie. We zien een groot beroep op al onze medewerkers. Het is belangrijk dat we dit de komende periode terugdringen tot een normale werkdruk.
Want ook nu zetten we nog medewerkers in voor al die verschillende werkzaamheden, die de maatregelen en de effecten van het virus vragen. Denk dan aan communicatie, ondersteuning in het sociaal domein, toezicht en handhaving en het zijn van een vraagbaak over allerhande onderwerpen voor alle inwoners en ondernemers. We verwachten dat deze belasting vooralsnog niet afneemt.
Tegelijkertijd zien wij ook dat veel van uw ambities zijn gerealiseerd en de meeste prestaties zijn geleverd. Een mooi resultaat. We werken dan ook graag verder aan de voorgenomen prestaties en stellen bij waar dat nodig is.

Corona noodfonds
Aanvragen voor de derde tranche van het corona noodfonds konden worden ingediend tot en met 15 augustus. Na de beoordeling van de aanvragen is duidelijk in welke mate en op welke wijze het noodfonds is ingezet. Over de besteding van het fonds rapporteren wij separaat aan uw raad en leggen wij achteraf bij de jaarrekening 2021 verantwoording af, conform raadsbesluit van mei 2020.

Digitaal
U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control verschijnt deze rapportage ook in een doorklikbare vorm via https://financien.dalfsen.nl/ en via https://dalfsen2021.2ebestuursrapportage.nl/

Procedure bestuurlijke behandeling

Verzending aan de raad   

23 september 2021

Indienen technische vragen bij de griffie  

27 september 2021 of 4 oktober (uiterlijk 9:00 uur)

Beantwoording technische vragen (RIS)

30 september 2021 of 7 oktober (uiterlijk 17:00 uur)

Behandeling raadscommissie

4 of 11 oktober 2021

Behandeling gemeenteraad

25 oktober 2021

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22