Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo budgetneutraal zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn.
Het betreft veelal budgetten die in de (primitieve) begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd.
Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld  / taakveld terecht.
Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk diverse budgetneutrale mutaties m.b.t. de salarisgerelateerde budgetten in de begroting opgenomen. Ze hebben o.a. betrekking op vervanging in verband met ziekte, vacatures en invulling daarvan.

De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

TOELICHTING

1. Middelen uitvoeringskosten Tozo
Via het Rijk krijgen wij een tegemoetkoming voor uitvoeringskosten Tozo, welke voor 2021 wordt geschat op € 40.000. Via deze technische begrotingswijziging worden de lasten waar deze tegemoetkoming voor wordt aangewend geraamd op de kostenplaats waar de personele inzet wordt verantwoord (van beleidsveld 6.1 naar 1.6).

2. Herschikking software gerelateerde budgetten MO
In Q2 2021 zijn de begrote software budgetten MO afgezet tegenover de gerealiseerde kosten en nog te verwachten kosten om te bepalen of op de juiste taakvelden wordt begroot. Hieruit komt een technische begrotingswijziging voort tussen beleidsveld 5.3 (+ € 2.000), beleidsveld 6.1 (- € 9.000), beleidsveld 7.1 t/m 7.6 (+ € 7.000)

3. Herschikking budget publieke gezondheid / GGD
Op basis van analyse van het budget op beleidsveld 7.5 worden een aantal begrote posten technisch aangepast om in lijn te blijven met de huidige IV3-voorschriften. Per saldo wordt hierdoor de begroting binnen beleidsveld 7.5 € 89.000 hoger en binnen beleidsveld 2.1 € 89.000 lager.

4. Afschrijvingslasten
In programma 1, beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten, is aangegeven dat er sprake is van een onderuitputting van de afschrijvingslasten. In de begroting 2021 was al rekening gehouden met een voordeel van € 100.000 en deze komt nu uit op € 177.000. Voor de bestuursrapportage is er dus sprake van een extra voordeel van € 77.000. Dit bedrag is gespecificeerd als volgt:

Progr.

Beleidsveld

Omschrijving

Mutatie

3

3.2  Verkeer en Vervoer

Verharde wegen

53.000

5

5.2  Kulthurhuzen

Kulturhus De Spil (buitenruimte)

75.500

5

5.5  Sport

Sportpark De Potkamp (hybride veld)

31.500

5

5.4  Recreatie en Toerisme

Ov recreatieve voorzieningen

17.000

 Totaal voordeel 2021

177.000

1

1.1  Alg baten en lasten

Geraamde onderuitputting

-100.000

1

1.1  Alg baten en lasten

Extra voordeel 2e berap (zie prog 1.1)

-77.000

Per saldo

0

(min bedrag is nadeel)

 
De afwijkingen bij verharde wegen hebben met name betrekking op de niet afgeronde investeringen en lager uitgevallen kosten m.b.t. Jagtlusterallee, Fietsroute Zwolle - Dalfsen en Kanaalpark fase 1. De raming voor het hybride sportpark Hoonhorst was per abuis te hoog geraamd en de investering is nog niet afgerond. De voordelen bij het onderdeel Recreatie en Toerisme hebben betrekking op investeringen Vechterweerd en fietswandel netwerk.

5. Herschikking salarisgerelateerde budgetten
In de commissie Planning & Control van januari 2019 is de Notitie herschikking salaris gerelateerde budgetten in de begroting behandeld.
Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de tweede bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.

In de volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 201 en 202 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

Beleidsvelden

lasten 

baten

saldo

1.1 Algemene baten en lasten

747.195

-39.554

707.641

1.5 Burgerzaken

-46.884

12.000

-34.884

1.6 Overhead

-352.990

13.672

-339.318

2.1 Openbare Orde en Veiligheid

-34.918

12.715

-22.203

3.1 Openbaar groen

-18.478

13.700

-4.778

3.2 Verkeer en vervoer

-89.845

4.477

-85.368

5.1 Cultuur

-54.718

-54.718

5.3 Onderwijs

3.156

3.156

5.5 Sport

14.131

14.131

6.1 Inkomen

-225.193

131.090

-94.103

6.2 Integratie vergunninghouders

48.000

48.000

7.1 Jeugdzorg

41.399

41.399

7.2 Lokale toegang

-31.333

21.854

-9.479

7.3 Participatie

-9.400

-9.400

7.6 Wmo

-38.572

13.288

-25.284

8.3 Klimaat en duurzaamheid

20.000

20.000

8.4 Milieu

4.478

4.478

8.5 Riolering

22.066

22.066

9.1 Grondexploitatie woningbouw

-53.166

-53.166

9.3 Ruimtelijke ordening

-43.680

21.760

-21.920

9.4 Wonen en bouwen

-117.000

10.750

-106.250

TOTAAL

-220.230

220.230

0

Minbedrag is nadeel

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22