Voortgang per programma

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.1 Grondexploitatie woningbouw

Algemene kosten grondexploitatie, budgetneutraal
Om algemene kosten binnen de grondexploitatie te kunnen dekken waarvoor nog geen
voorbereidingskrediet beschikbaar is (zoals bodemonderzoek, taxatierapporten, woonbehoefte onderzoeken, etc. ) wordt jaarlijks € 15.000 gevraagd voor woningbouwlocaties en jaarlijks € 15.000 voor bedrijfsterrein locaties (zie programma 4). De dekking vindt plaats vanuit toekomstige bouwgrondverkoop.
Structureel
Overige bijstelling

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Startbudget Omgevingswet, geen bijstelling
Voor het Startbudget Omgevingswet is er over 2021 een restantbudget van € 244.000. Dit budget is nodig om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden. We verwachten dit budget in 2021 uit te geven. Eind mei 2021 is bekend geworden dat de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld, tot 1 juli 2022. Uiterlijk in oktober 2021 krijgen we uitsluitsel of de invoeringsdatum van de Omgevingswet daadwerkelijk 1 juli 2022 blijft of dat er opnieuw sprake zal zijn van uitstel. Dit zal invloed hebben op de totale planning en de besteding van de beschikbare middelen. De vraag is op dit moment nog hoe de totale planning en het uitgavenpatroon er in 2021 uit zal zien.
Indien we niet tot volledige uitgave komen in 2021 komen we bij de jaarrekening 2021 met het verzoek het restantbudget over te hevelen naar 2022.

Leader+/ Gebiedsgericht beleid, geen bijstelling
Dit Europese investeringsprogramma voor plattelandsontwikkeling helpt in de praktijk om initiatieven van onderop uit de Dalfser samenleving gerealiseerd te krijgen. De regeling gaat uit van een investering van 60% door de initiatiefnemers en er is sprake van 40% cofinanciering door Europa, de provincie en de gemeente. Dalfsen betaalt hiervan 1/4 deel, dus 10% van de totale investeringssom. Dit jaar hebben we een nota gekregen voor de cofinancieringsbijdrage voor het klimbos van Natuurlijk Heidepark in Lemelerveld. Er lopen een aantal andere projecten waarvoor dit jaar toezeggingen voor cofinanciering zijn gedaan, maar waarvan de afrekening door de uitvoeringsinstantie van Leader (gaat via RvO/ het Rijk) pas volgend jaar komt.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22