Voortgang per programma

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Prestaties

Prestaties 2021

Voortgang

%

Geld

9.3

Ruimtelijke ordening

9.3.1

Omgevingswet

Plan van aanpak voor de transitiefase Omgevingsplan opleveren.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

50%

9.3.2

Ruimtelijke ontwikkeling

Opstellen van een Omgevingsplan voor het hele centrumgebied (Centrumplan).

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

25%

9.4

Wonen en bouwen

9.4.1

Wonen en bouwen

Uitvoering geven aan het beleid voor Tiny houses.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

75%

9.4.2

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)

In 2020/2021 een nieuw VTH beleidsplan 2021-2025 opstellen.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapportage

0%

9.3

Ruimtelijke ordening

9.3.1

Omgevingswet

Prestatie

Plan van aanpak voor de transitiefase Omgevingsplan opleveren.

Toelichting:

De hele periode tot het definitieve omgevingsplan (2030) noemen we de transitiefase. Belangrijkste doel in 2021 is de stappen te zetten die nodig zijn om op 1 juli 2022 te voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet t.a.v. het omgevingsplan:  voorbereid zijn op initiatieven die na 1 juli 2022 worden ingediend en dan in het omgevingsplan tijdelijk deel, moeten worden opgenomen. Het plan van aanpak voor de fase tot 1 juli 2022 is gereed. Het plan van aanpak voor de periode na 1 juli 2022 wordt in het eerste half jaar van 2022 aangeboden. Dit kan gezien worden als de startnotitie.Tot 2030 hebben we de tijd om een definitief 0mgevingsplan te maken voor het gehele gemeentelijke grondgebied, dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.  Ontwikkelingen volgen elkaar snel op in deze tijd. Om te voorkomen dat een plan van aanpak bij voltooiing reeds achterhaald is gaan we eerst experimenteren en stap voor stap bouwen aan een pilot omgevingsplan. Er is voor gekozen om te starten met een deelgebied met minder complexe opgaven dan het centrum van Dalfsen (zoals eerst beoogd was). Dit sluit goed aan bij de fase van het omgevingsplan waarin we nu nog zitten (begin van de transitiefase). Door te experimenteren werken we toe naar het steeds verder verbeteren van onze aanpak voor het Omgevingsplan. Het plan van aanpak voor de periode  tot 1 juli 2022, de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet, gaat over het werken aan de pilot.

Maatregel:

n.v.t.

9.3.2

Ruimtelijke ontwikkeling

Prestatie

Opstellen van een Omgevingsplan voor het hele centrumgebied (Centrumplan).

Toelichting:

In plaats van het Centrumgebied van Dalfsen is gekozen voor een relatief eenvoudiger gebied om te experimenteren met het Omgevingsplan. Daarbij inbegrepen een gebied waar zowel sprake is van een kern met buitengebied: Oudleusen. De pilot Omgevingsplan Oudleusen is gestart in april 2021. Er is een interne werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met de uitvoering. Deze werkgroep wordt bijgestaan door een extern deskundig bureau die ons met name helpt bij de start van de pilot. We hebben inmiddels enkele sessies achter de rug. De input wordt gebruikt om het omgevingsplan Oudleusen verder vorm te geven. Wij verwachten de pilot in 2022 af te kunnen ronden. Tussentijdse rapportages vinden plaats via de P&C in 2022.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Uitvoering geven aan plan Kanaalpark fase 1.

Toelichting:

Helaas zijn we geconfronteerd met een forse, incidentele, tegenvaller van ca € 200.000. Deze is onderbouwd bij het hoofdstuk Voortgang investeringen nummer 8 in deze bestuursrapportage.

Maatregel:

n.v.t.

9.4

Wonen en bouwen

9.4.1

Wonen en bouwen

Prestatie

Uitvoering geven aan het beleid voor Tiny houses.

Toelichting:

Aangezien het beleid voor Tiny houses nog moet worden vastgesteld, kan hier nog geen uitvoering aan worden gegeven.

Maatregel:

n.v.t.

Prestatie

Aantrekkelijk gelegen inbreidingslocaties nabij voorzieningen geschikt maken voor de bouw van  seniorenwoningen.

Toelichting:

De invulling en uitvoering hiervan is afhankelijk van of zich de mogelijkheid aandient een dergelijke locatie te verwerven dan wel (door derden) te (laten) ontwikkelen. Kortom, dit laat zich niet in een percentage uitdrukken.

Maatregel:

n.v.t.

9.4.2

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)

Prestatie

In 2020/2021 een nieuw VTH beleidsplan 2021-2025 opstellen.

Toelichting:

Het VTH-beleidsplan wordt inhoudelijk beïnvloed door o.a. de Omgevingswet en bijbehorende processen en moet daarvoor geactualiseerd worden. Door uitstel van de Omgevingswet in 2022 wordt het opstellen van het beleidsplan naar Q1 2022 doorgeschoven.

Maatregel:

n.v.t.

Prestaties voorgaande jaren

Voortgang

%

Geld

9.3

Ruimtelijke ordening

9.3.1

Omgevingswet

Opleveren startnotitie Omgevingsplan.

Voortgang eerste bestuursrapportage

Voortgang tweede bestuursrapoprtage

50%

9.3

Ruimtelijke ordening

9.3.1

Omgevingswet

Prestatie

Opleveren startnotitie Omgevingsplan.

Toelichting:

De hele periode tot het definitieve omgevingsplan (2030) noemen we de transitiefase. Belangrijkste doel in 2021 is de stappen te zetten die nodig zijn om op 1 juli 2022 te voldoen aan de minimale eisen van de Omgevingswet t.a.v. het omgevingsplan:  voorbereid zijn op initiatieven die na 1 juli 2022 worden ingediend en dan in het omgevingsplan tijdelijk deel, moeten worden opgenomen. Het plan van aanpak voor de fase tot 1 juli 2022 is gereed. Het plan van aanpak voor de periode na 1 juli 2022 wordt in het eerste half jaar van 2022 aangeboden. Dit kan gezien worden als de startnotitie.Tot 2030 hebben we de tijd om een definitief 0mgevingsplan te maken voor het gehele gemeentelijke grondgebied, dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet.  Ontwikkelingen volgen elkaar snel op in deze tijd. Om te voorkomen dat een plan van aanpak bij voltooiing reeds achterhaald is gaan we eerst experimenteren en stap voor stap bouwen aan een pilot omgevingsplan. Er is voor gekozen om te starten met een deelgebied met minder complexe opgaven dan het centrum van Dalfsen (zoals eerst beoogd was). Dit sluit goed aan bij de fase van het omgevingsplan waarin we nu nog zitten (begin van de transitiefase). Door te experimenteren werken we toe naar het steeds verder verbeteren van onze aanpak voor het Omgevingsplan. Het plan van aanpak voor de periode  tot 1 juli 2022, de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet, gaat over het werken aan de pilot.

Maatregel:

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22