Investeringen

Voortgang Investeringen

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren conform de jaarrekening 2020 (nr. 1 t/m 20) en nieuwe investeringen 2021 (vanaf nr. 21).
Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar.

Voor wat betreft de toerekening van de uren 2021 melden wij dat deze nog niet volledig in beeld zijn gebracht in onderstaande tabel. Dit volgt in de jaarrekening 2021.

nr

Investering (bedragen x € 1.000)

Begroot 2021 incl. wijz

Uitgaven t/m 2020

Uitgaven 2021 tot 13-8

Toerek uren 2021

Bijdragen derden 2021

Restant

Dekking

1

Aansluiting N348 Lemelerveld

2.421

902

4

0

0

1.515

45% prov, 55% vz

2

Ford transit connect 3-VHB-99

47

3

0

0

0

44

activeren

3

Fietspad Oude Oever

244

197

25

0

0

22

activeren/ prov.subs

4a

Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 miljoen)

1.885

1.843

2

0

0

40

activeren

4b

Buitenruimte de Spil

349

349

0

0

0

0

reserve

4c

Buitenruimte de Spil

175

175

0

0

0

0

voorziening

5

Vitalisering industrieterrein Dalfsen

155

49

12

0

0

94

bijdrage provincie

6

ICT vervangingen (autocad/laptop)

50

0

4

3

0

43

activeren

7

GVVP 2019

160

132

0

0

0

28

activeren

8

Kanaalplan Lemelerveld fase 1

620

328

49

0

0

243

grex

9

Centrumplan Dalfsen

525

164

0

0

0

361

grex

10

Fietsroute Zwolle - Dalfsen

770

707

2

0

0

60

activeren/ subsidie

11

Revisie fiets- en wandelnetwerk

85

51

0

0

0

34

activeren

12

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

250

125

0

0

0

125

grex

13

Hybride veld Hoonhorst

416

365

11

0

0

40

activeren

14

GVVP 2020

28

53

0

0

0

-26

activeren

15

Magazijn Witte villa

70

13

6

0

0

51

huur

16

Herinrichting voorplein gemeentehuis

350

24

268

13

0

45

activeren

17

Voorbereidingskrediet febriek Zuid II

100

16

0

0

0

84

grex

18

Voorbereidingskrediet locatie Vitens

50

5

0

0

0

45

grex

19

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

60

38

0

0

0

22

grex

20

Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink

150

100

0

0

0

50

grex

21

Grasmaaimachine toro 404

70

0

0

0

0

70

activeren

22

Grasmaaimachine toro 405

40

0

40

4

0

-4

activeren

23

GVVP 2021

160

0

6

0

0

154

activeren

24

Uitvoeringsprogramma Fiets 2021

200

0

4

0

0

196

activeren

25

Alhman shovel

100

0

0

0

0

100

activeren

26

Centrumplan Dalfsen (Regiodeal)

50

0

0

0

0

50

activeren

27

Beschoeiing passantenhaven

52

0

40

4

0

8

activeren

28

Aanschaf materieel kunstgrasvelden

63

0

0

0

0

63

activeren

29

Strategische grondaankopen

1.000

0

0

0

0

1.000

grex

30

Knik-Shovel begraafplaats Welsum

42

0

39

3

0

-1

activeren

31

Regiodeal project klimaatwinkelstraat

675

0

0

0

0

675

activeren

32

Licht en donkerte in de openbare ruimte

242

0

0

0

0

242

activeren

33

Herinrichting Westerhof (Riool)

50

0

0

0

0

50

activeren/ voorziening

34

Locatie Achter de Molen Hoonhorst

20

0

0

0

0

20

grex

35

Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst, Waterinkweg Lemelervelden Muldersweg II Oudleusen

0

0

0

0

0

0

grex

Totaal

11.722

5.639

512

27

0

5.545

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 is door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaald, met een maximum van
€ 1,5 miljoen. Het werk is wel uitgevoerd, maar nog niet met de provincie verrekend. Naar verwachting wordt dit jaar alles verrekend en kan dit project worden afgerond.

2. Ford transit connect 3-VHB-99
De aanbesteding voor de vervanging van dit voertuig heeft recent plaatsgevonden. De opdracht is verstrekt. De levering en financiële afwikkeling gaat echter pas plaatsvinden in januari 2022. Aangezien er na levering nog bijkomende kosten zijn voor het indelen en inrichten van de materiaal bus zijn de totaalkosten nog niet volledig bekend maar e.e.a. wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

3. Fietspad Oude Oever
Het fietspad langs de oude Oever is een paar jaar geleden aangelegd. De aanleg van een speelvoorziening bij de uitkijktoren wordt dit najaar gerealiseerd. Hiermee is het project afgerond en binnen het toegekende budget gebleven.

4. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de nazorgfase. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2021 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan. Het krediet kan bij de jaarrekening 2021 worden afgesloten.

5. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De Stichting Ondernemersfonds Dalfsen heeft de gemeente gevraagd om medewerking voor de invoering van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). In programma 4.1.1 hebben wij aangegeven dat er vertraging is opgetreden en dat het nog onzeker is of de BIZ er uiteindelijk gaat komen. Dit kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de financiering vanwege een aan termijnen gebonden provinciale subsidie. Omdat de subsidietermijn zou verlopen (deze was 31 juli 2021), hebben wij bij de provincie uitstel gevraagd en gekregen. Dat loopt nu tot 1 april 2022. Wanneer dit jaar niet duidelijk wordt of het proces kan worden voortgezet, zal de termijn wederom niet gehaald kunnen worden, waardoor de financiering op losse schroeven komt te staan door het wegvallen van de provinciale subsidie.

6. ICT vervangingen (autocad/laptop)
ONS is druk bezig met het opzetten van de VGPU omgeving (Virtuele autocad omgeving die tijd en plaats onafhankelijk werken met autocad mogelijk maakt/autocad via Citrix) voor alle deelnemers van het Shared service centrum. Het project bestaat uit twee onderdelen het deel laptops wordt in 2021 afgerond maar het is momenteel nog onduidelijk of het project VGPU afgerond gaat worden in 2021.

7. GVVP 2019
De werkzaamheden voor GVVP 2019 zijn in 2020 afgerond. De bijbehorende subsidies zijn dit jaar verwerkt, zodat dit krediet in samenhang met GVVP 2020 dit jaar kan worden afgesloten.

8. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
Het Kanaalpark is de concrete uitwerking voor wat betreft de openbare ruimte, van de integrale ontwikkelingsvisie 'De blik op het kanaal van Lemelerveld (afgekort: Kanaalvisie)'.
Voor de ontwikkeling van de 1e fase van het Kanaalpark, inclusief de locatie van de voormalige Welkoop aan de Industriestraat in Lemelerveld, is in 2018 een investeringskrediet van € 700.000, beschikbaar gesteld. Van dit krediet zou € 200.000 door derden beschikbaar worden gesteld en € 500.000 door de gemeente. € 125.000 is inderdaad ontvangen van de projectontwikkelaar. € 75.000  betreft een nog niet ontvangen subsidiebedrag van de provincie, dat na uitvoering van de werkzaamheden wordt uitgekeerd. Bij de raming van het krediet zijn destijds de interne uren (10% van het kredietbedrag = € 70.000) niet meegenomen in de aanvraag. Daarnaast is in 2020 het budget per abuis gekort met een bedrag van € 80.000 in het kader van de algemene bezuinigingstaakstellingen.
Gezamenlijk een bedrag € 150.000 euro. Het project bevindt zich nu in de afrondende fase en er zijn uitgaven gedaan of moeten nog worden gedaan, waar bij het aanvragen van het krediet geen rekening mee is gehouden, namelijk:
- Kosten verleggen nutsvoorzieningen: € 41.000
- Aansluiting fietspad op de Schoolstraat: € 45.000
- Vervangende erfafscheiding bewoners Kloosterstraat: € 27.000
- Aanleg groen en plaatsen lichtmasten: € 40.500

Gedeeltelijk is hierbij sprake van een scope-uitbreiding ten opzichte van het oorspronkelijk aangevraagde krediet.
Door enkele meevallers, waaronder het bedrag van aanbesteding, is het te verwachten tekort 225.000 euro. Dit bedrag kan worden teruggebracht tot € 200.000 door met de provincie te overleggen of ze bereid zijn een deel van de toezegde subsidie ad € 75.000 uit te keren. Voor het krijgen van het hele subsidiebedrag, moeten eerst investeringen worden gedaan in de vorm van een terras voor het Anker en zitbanken langs het Kanaal.
We vragen daarom het bedrag van het krediet ad € 700.000 op te hogen met € 200.000. De mutatie is incidenteel.

Voorstel :
Het krediet Kanaalplan Lemelerveld fase 1 te verhogen met € 200.000 en de hogere afschrijvingslasten ad € 8.000 per jaar miv 2024 te verwerken in de begroting (afsluiting krediet voorzien in 2023).

9. Centrumplan Dalfsen
Nadat de raad in januari een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het veiligstellen van de Regiodeal subsidie voor de Klimaatwinkelstraat, is in juni de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regiodeal. Voorbereidingen zijn getroffen om de kaders voor de uitwerking in beeld te brengen, alvorens deze worden voorgelegd aan de raad. Dit wordt gedekt vanuit het bestaande voorbereidingskrediet. Er is geen sprake van financiële afwijkingen.

10. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
De 1 e fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen vorig jaar al uitgevoerd. Begin 2021 is de verdere aankleding van de route uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een leunhek bij de fietsopstelplaats en fietsreparatiepunten. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo’s. Zodra de standaarden klaar zijn, worden ze op de route toegepast en wordt de fietsroute helemaal afgemaakt (binnen het bestaande budget).

11. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Het college heeft in de eerste helft van dit jaar ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het fiets- en wandelnetwerk. De meest in het oog springende wijziging betreft het meer betrekken van de kernen in de routenetwerken. Nu het college heeft ingestemd met de herziening zal de uitvoering in het tweede deel van dit jaar plaats kunnen vinden (plaatsen van borden en aanpassen foldermateriaal e.d.). Dit kan binnen het bestaande budget worden uitgevoerd.

12. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
In samenwerking met een stedenbouwkundig adviesbureau hebben we uitgangspunten bepaald voor de opzet en inrichting van de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen II (ook wel Oosterdalfsen Noord genoemd). De uitgangspuntennotitie is besproken met de gemeenteraad. Deze worden in de tweede helft van dit jaar uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Naar verwachting kan het stedenbouwkundig plan begin 2022 worden vastgesteld waarna vervolgens het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld kunnen worden.  

13. Hybride veld Hoonhorst
Dit project is afgerond. Door aanbestedingsvoordeel is er een bedrag over van € 40.000. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.
Incidenteel voordeel € 40.000. Dit betekent vanaf 2022 een lagere afschrijvingslast van € 2.000. Deze zal worden verwerkt in het volgende P&C document.

14. GVVP 2020
De werkzaamheden in kader van GVVP 2020 zijn in 2020 uitgevoerd. De bijbehorende subsidies zijn dit jaar verwerkt, zodat dit krediet in samenhang met GVVP 2019 afgesloten kan worden.

15. Magazijn WItte Villa
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. De vergunning is nog niet afgegeven. De verwachting is dat dit jaar de vergunning wordt afgegeven en volgend jaar het magazijn gerealiseerd wordt. De verwachting is dat het budget voldoende is, maar door prijsstijgingen in de bouwsector is een geringe overschrijding niet uit te sluiten.

16. Herinrichting voorplein gemeentehuis
De realisatie van de herinrichting van het voorplein is in de nazorgfase. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2021 en 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

17. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
De voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan zijn opgestart voor het 't Febriek Zuid II. Adviesbureau Sweco is hiervoor ingehuurd.
De verwachting is dat het bestemmingsplan in het voorjaar van 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

18. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Voor deze locatie is nog geen concreet plan. Gedacht wordt aan de combinatie van bedrijvigheid en woningbouw. In de loop van dit jaar verwachten we de plannen concreet te maken.

19.  Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
Samen met woningcorporatie Vechthorst is een concept bouwplan opgesteld voor deze locatie. Dit plan is een eerste keer besproken met de buurtbewoners. Naar aanleiding daarvan wordt overwogen het plan op een aantal aspecten aan te passen. Na een tweede inspraakronde met de buurt wordt een stedenbouwkundig plan voorgelegd aan uw raad. Daarna kan het bestemmingsplan gewijzigd worden. De verwachting is dat in 2022 deze procedures afgerond kunnen worden.

20. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
Samen met Oversticht wordt een stedenbouwkundige schets opgesteld (boerenerf wonen). We verwachten dat deze nog dit jaar gedeeld wordt met de omgeving. Vervolgens wordt een stedenbouwkundig plan voorgelegd aan uw raad. Na instemming van de raad kan de procedure voor het bestemmingsplan gestart worden. Deze procedures worden volgens planning in 2022 afgerond.

21. Grasmaaimachine toro 404
In verband met de benodigde duurzaamheid- en milieu-eisen start dit najaar de aanbesteding cq. offerte-uitvraag. Levering en facturatie zal 2022 worden.

22. Grasmaaimachine toro 405
De aanbesteding is afgerond en de levering heeft inmiddels plaatsgevonden. Factuur met een bedrag van € 39.750 ex.BTW is voldaan. Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.

23. GVVP 2021
Voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma GVVP. Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde) en visie op ontsluiting voor Nieuwleusen. We zetten ook middelen in voor het opstellen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en voor uitvoering van maatregelen uit dit plan. In 2021 worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen aan het Oosteinde te Nieuwleusen.

24. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Voor 2021 wordt een onderdeel van (snel)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. In het najaar wordt de Mennistensteeg als fietsroute uitgevoerd, qua uitstraling passend bij het gedeelte tussen Zwolle en Dalfsen. Daarnaast wordt een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp.

25. Alhman shovel
Er heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Offertes zijn nog niet opgevraagd. Door leveringsproblemen in de markt die verband houden met beschikbaarheid van grondstoffen en capaciteit in productie is levering in 2021 niet meer mogelijk. De aanbesteding wordt in het 4e kwartaal verder opgepakt. Levering zal plaatsvinden in 2022.

26. Centrumplan Dalfsen (Regiodeal)
Nadat de raad in januari een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het veiligstellen van de Regiodeal subsidie voor de Klimaatwinkelstraat, is in juni de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regiodeal. Voorbereidingen zijn getroffen om de kaders voor de uitwerking in beeld te brengen, alvorens deze worden voorgelegd aan de raad. Dit wordt gedekt vanuit het bestaande voorbereidingskrediet. Er is geen sprake van financiële afwijkingen.

27. Beschoeiing passantenhaven
De laatste werkzaamheden worden na sluiting van het vaarseizoen van dit jaar verder afgerond. (4e kwartaal)  De investering kan bij het opmaken van de jaarrekening worden afgesloten.

28. Aanschaf materieel kunstgrasvelden
De aanbesteding is in het 3e kwartaal opgestart.  De offertes zijn nog niet binnen en beoordeeld. Wij verwachten wel dat levering nog aan het einde van het 4e kwartaal van 2021 kan plaatsvinden.

29. Strategische grondaankopen
Tot nu toe is geen gebruik gemaakt van dit budget. Krediet voor grondaankopen is aangevraagd via uw raad. Grondaankopen via het strategisch budget sluiten we niet uit maar zijn nog niet ingepland. Strategisch budget wordt ingezet voor aankopen die met spoed afgewikkeld moeten worden. Reguliere grondaankopen (voor geplande uitbreidingswijken) gaan via uw raad.

30. Knik-Shovel begraafplaats Welsum
De knik shovel is 1e kwartaal 2021 geleverd.  Het investeringsbedrag is volledig benut. De investering kan bij het opmaken van de jaarrekening worden afgesloten.

31. Regiodeal project klimaatwinkelstraat
Nadat de raad in januari een krediet beschikbaar heeft gesteld voor het veiligstellen van de Regiodeal subsidie voor de Klimaatwinkelstraat, is in juni de definitieve subsidiebeschikking ontvangen van het Rijk. Ook de provincie draagt fors bij aan de Regiodeal. Voorbereidingen zijn getroffen om de kaders voor de uitwerking in beeld te brengen, alvorens deze worden voorgelegd aan de raad. Dit wordt gedekt vanuit het bestaande voorbereidingskrediet. Er is geen sprake van financiële afwijkingen.

32. Licht en donkerte in de openbare ruimte
De 1e fase voor uitvoering/aanschaf is in het 3e kwartaal van 2021 gestart. In deze fase is voor een totaalbedrag van € 157.000 aan masten en armaturen besteld. Deze worden nog dit jaar gefactureerd. Het krediet kan nog niet worden afgesloten aangezien de 2e fase volgend jaar wordt aanbesteed.

33. Herinrichting Westerhof (Riool)
De realisatie van de herinrichting van het Westerhof is gestart en vindt, in samenspraak met de bewoners, gefaseerd plaats. De voorbereidingsfase, waarin het schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt en  inschrijvers worden uitgenodigd voor de uitvoering van het project, loopt tot november 2021. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van november 2021 tot en met begin 2022. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2021 en 2022 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.

34. Locatie Achter de Molen Hoonhorst
Samen met een projectontwikkelaar wordt een plan gemaakt voor deze locatie. De verwachting is dat dit jaar er duidelijkheid komt over de bouwmogelijkheden op deze locatie.

35. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst, Waterinkweg Lemelerveld en Muldersweg II Oudleusen
Ten behoeve van drie nieuwe woningbouwlocaties (uitbreiding) in Hoonhorst (De Koele 2), Lemelerveld (Waterinkweg) en Muldersweg II Oudleusen wordt € 100.000 voorbereidingskrediet per locatie gevraagd. De dekking vindt plaats vanuit toekomstige bouwgrondverkoop.

Voorstel:
3 voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen van elk € 100.000. Dekking is toekomstige bouwgrondverkoop.

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22