Voortgang per programma

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Treasury activiteiten, voordeel € 20.000
De werkelijk betaalde rente langlopende geldleningen laat een voordeel zien van € 20.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Vennootschapsbelasting, budgetneutraal
Door de belastingdienst is de definitieve aanslag 2019 opgelegd met een belast bedrag van afgerond € 204.000. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op de winsten uit de grondexploitaties die aan de Algemene reserve grondexploitaties worden toegevoegd. Deze reserve dient dan ook als dekking van de te betalen vennootschapsbelasting.
Incidenteel
Overige bijstelling

Post onvoorzien, voordeel € 12.000
Er is in de begroting 2021 een stelpost van € 2 per inwoner opgenomen op de post Onvoorzien (€ 55.940). In deze bestuursrapportage zijn een aantal onvoorziene kosten genoemd als gevolg van de wateroverlast. De extra kosten hiervan bedragen € 12.000, waarvan € 10.000 in programma 3.1 en € 2.000 in programma 5.3. We brengen deze kosten ten laste van de post onvoorzien, waardoor er nog een stelpost resteert van € 44.000. Mocht dit budget in de resterende maanden van het jaar niet worden ingezet, dan zal dit leiden tot een voordeel van € 44.000 bij de jaarrekening.
Incidenteel
Overige bijstelling

Onderuitputting afschrijvingslasten, voordeel € 77.000
In de begroting is een stelpost geraamd voor onderuitputting afschrijvingen. In 2021 valt dit bedrag hoger  uit vanwege het feit dat een aantal investeringen later wordt afgerond dan gepland. Daardoor is er in 2021 éénmalig nog geen afschrijving op bepaalde investeringen. Het gaat dan met name om wegen, hybride veld  Hoonhorst en Buitenruimte De Spil. We stellen voor het voordeel op te nemen onder dit beleidsveld. In het hoofdstuk technische aanpassingen worden de bedragen per programma in beeld gebracht.
Incidenteel
Overige bijstelling

Budget ziektevervanging / flexibele schil, nadeel € 300.000.
Er is sprake van diverse personele mutaties. Niet elke vrijvallende positie kan per direct worden ingevuld. Hierdoor ontstaat enerzijds extra werkdruk voor de zittende medewerkers. Anderzijds noopt dit soms tot externe inhuur waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de reguliere loonkosten. De reguliere beschikbare budgetten laten een negatieve trend zien. Omdat de verdere ontwikkelingen in 2021 niet zijn te voorspellen, is het verdere verloop van ontwikkelingen niet inzichtelijk. Aan het einde van dit jaar informeren we u over de stand van zaken, waarbij de verwachting is dat deze een negatief beeld laat zien. Vooralsnog wordt een tekort verwacht in de orde van grootte van € 300.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

Meicirculaire gemeentefonds, voordeel € 1.244.000
Bij de behandeling van de PPN 2022-2025 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2021 voor de jaren 2021 t/m 2025. Voor het jaar 2021 is er sprake van een voordeel van € 1.244.000. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de notitie behorende bij de meicirculaire.
Bij de notitie / behandeling PPN in juni jl is geen begrotingswijziging aangeboden, daarom wordt het voordeel nu verwerkt in deze 2e bestuursrapportage.
Structureel
Overige bijstelling € 981.000 / Corona € 263.000

Gemeentefonds afrekening 2020, voordeel € 95.000
Na het definitief vaststellen van de aantallen waar het Gemeentefonds mee rekent, kunnen er hoeveelheidsverschillen ontstaan in de ontvangst van het gemeentefonds waardoor er na afloop van een boekjaar nog een wijziging verwerkt wordt. In dit geval betreft dit een voordelig saldo van € 95.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Beleidsveld 1.3 Belastingen en heffingen

OZB woningen eigenaren en niet-woningen eigenaren en gebruikers, nadeel € 84.000
In verband met de uitzonderlijke situatie als gevolg van de corona pandemie is er sprake van een wijziging in de waardering van de OZB niet-woningen gebruikers. De waardevermindering van deze objecten is in totaal € 4,5 mln. Daarnaast is er sprake van een verschil in de opgenomen raming bij de gemeente en GBLT.
Per saldo is er sprake van een afwijking van 1,3% van de totale opbrengst.

OZB woningen eigenaren

€ 19.000

OZB niet-woningen eigenaren

€ 38.000 -/-

OZB niet-woningen gebruikers

€ 65.000 -/-

Totaal

€ 84.000 -/-

 
Deels incidenteel / deels structureel
Overige bijstelling € 19.000 voordeel
Combinatie Overige bijstelling en Corona € 103.000 nadeel

Hondenbelasting, voordeel € 8.000
Voor 2021 wordt uitgegaan van hogere opbrengst van afgerond € 8.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Toeristenbelasting
Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar of er sprake is van een afwijking in de opbrengst toeristenbelasting 2021.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Upgrade raadsinformatiesysteem, nadeel € 8.000
Per 1 juli is een nieuwe mantelovereenkomst afgesloten voor het raadsinformatiesysteem voor de periode 2021-2024. In afstemming met het presidium is onder meer gekozen voor een uitbreiding van de (beheers)functionaliteiten, upgrade naar HD videostreaming en verbetering van de uitstraling van de website. Dat vraagt om een incidentele investering van € 8.700, die naar verwachting niet volledig gedekt kan worden uit bestaande budgetten.
Incidenteel
Overige bijstelling

Rechtspositie raads- en commissieleden, budgetneutraal
De landelijke indexatie van raadsvergoedingen uit de circulaire van oktober 2020 was nog niet verwerkt in de begroting. Ook de tijdelijke vervanging wegens ziekte leidt tot een incidenteel nadeel. Naar verwachting kan het tekort van € 12.000 gedekt worden uit niet bestede middelen voor reis- en verblijfkosten en scholingskosten.

Voorzieningen (gewezen) wethouders, geen bijstelling
Twee maal per jaar wordt door Visma RAET prognose berekeningen gemaakt van pensioenvoorzieningen voor huidige en toekomstige pensioenuitkeringen vanuit de APPA. De berekeningen worden gemaakt met de dan geldende rekenrente en actuariële gegevens. De rekenrente kent grote schommelingen, met name in de afgelopen jaren. In december 2020 werd gerekend met 0,082%, in juli 2021 is het percentage gestegen en werd de prognose berekend met 0,547%. Door de stijging ontstaat een positief saldo in de voorziening van circa € 149.000. Dit lijkt een positieve ontwikkeling, echter het is te vroeg om de voorziening nu bij te stellen. Het is raadzaam de prognoseberekeningen van december af te wachten en dan te beoordelen of bijstelling mogelijk is.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

Verkiezingen, nadeel € 35.000
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is een bedrag € 31.000 bij geraamd  in verband met extra maatregelen om de verkiezingen corona proof te laten verlopen. In de praktijk is dit bedrag ontoereikend gebleken. Met name de inzet van een groot aantal extra vrijwilligers heeft ertoe geleid dat de presentiegelden hoger uit zijn gepakt. Ook de kosten van het briefstemmen waren hoger dan vooraf ingeschat. In de meicirculaire 2021 is een bedrag van € 39.000 opgenomen als bijdrage voor de extra kosten voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van het genoemde bedrag € 1.244.000 in beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering Gemeentefonds.
Incidenteel
Bijstelling agv Corona

Naturalisatie, nadeel € 30.000
In 2020 is onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges. Bij de naturalisaties is het onderzoeksbureau uitgegaan van veel te hoge aantallen. Hierdoor is in de begroting 2021 ten onrechte een legesopbrengst opgenomen van € 57.000. Deze raming is niet reëel. De afdracht van de rijksleges die hiervan het gevolg zijn, zijn voor 2021 wel juist geraamd. Per saldo een nadeel van € 30.000. In de jaarschijven 2022 t/m 2025 zijn de aantallen ook te hoog geraamd. In de begroting zullen de juiste bedragen worden opgenomen.
Structureel
Overige bijstelling

Beleidsveld 1.6 Overhead

Specifieke Uitkering Sport overhead, voordeel € 25.000
De door de gemeente ingediende aanvraag voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is voor 77% gehonoreerd. Dit komt doordat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het voor 2021 geldende uitkeringsplafond. Het verschil tussen de aan het beleidsveld sport toegerekende rijksvergoeding en de toegekende rijksvergoeding komt bij het beleidsveld overhead tot uitdrukking en bedraagt € 13.000. De definitieve afrekening 2019 laat een voordeel zien van € 12.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Archiefkosten, voordeel € 9.000
Aangezien we een deel van het statisch archief pas in het laatste kwartaal van 2021 gaan overbrengen zijn de huurkosten bij het HCO € 6.000 minder dan geraamd. Daarnaast kan op advieskosten zaakgericht werken € 3.000 bezuinigd worden aangezien niet direct extra kosten te verwachten zijn.
Incidenteel
Overige bijstelling

Internet, data en telefoonkosten, geen bijstelling
Door corona en de thuiswerkplicht zijn de afgelopen 1,5 jaar veel meer mobiele telefoons en abonnementen aan collega’s verstrekt dan voorzien. De extra uitgaven kunnen in 2021 nog worden opgevangen binnen de kantoorkosten als gevolg van lagere kosten van de catering.
Voor 2022 en verder is jaarlijks een extra budget nodig van € 25.000.
Structureel
Bijstelling agv Corona

Arbovoorziening, nadeel € 12.000
Er zijn extra kosten gemaakt voor inkoop medische en aangepast kantoormeubilair. Dit was onvoorzien en zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Het voorgenomen besluit om in het najaar 2021 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren zou betekenen dat een tekort ontstaat. In het kader van de hoge werkdruk is het onvermijdelijk de RI&E uit te stellen. Het advies is om incidenteel een bijstelling van het budget te doen van € 12.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Organisatie ontwikkeling, nadeel € 56.000
Externe veranderingen vragen om met onze werkwijze en dienstverlening continue mee te bewegen. Flexibel en wendbaar aansluiten op de vragen en ontwikkelingen vanuit de samenleving en ons bestuur. De corona crisis heeft diverse ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Waaronder ook de digitale dienstverlening en het hybride werken. De verwachtingen van de gemeentelijke dienstverlening, rol en houding van 'de gemeente' en de krapte op de arbeidsmarkt, vragen om ontwikkelingen op de korte termijn als het gaat om onze werkwijze, hybride dienstverlening en -werkomgeving. Met de organisatievisie en het organisatieontwikkelplan is een stevig fundament gelegd voor het blijvend ontwikkelen van onze medewerkers, sturing en processen. Hiermee richten we een  leercyclus in, gericht op het steeds meebewegen en aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit doen we o.a. door dit najaar te starten met een pilot Opgavegericht werken, uitvoering te geven aan onze informatievisie (en i-agenda) en de uitvoering van aantrekkelijk werkgeverschap voor te bereiden, waarbij we ook kijken naar ons kantoorconcept. Dit alles doen we vanuit onze brede organisatieontwikkeling Samen verder reizen.
Op organisatieontwikkeling is de afgelopen jaren bezuinigd. Hierdoor is op dit moment geen budget beschikbaar om ontwikkelingen door te voeren en te verankeren in de organisatie. De uitvoering dit najaar dekken wij deels uit eerder beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast is een budget van € 56.000 noodzakelijk om de aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen te blijven maken.
Incidenteel
Overige bijstelling

Bijdrage Shared Service Centrum Ons, nadeel € 92.000
In juni hebben wij uw raad geïnformeerd over zowel de afrekening van Ons over van het boekjaar 2020 als over een aantal begrotingswijzigingen. We hebben afgesproken deze mutaties onderdeel te laten uitmaken van deze 2e Berap.  
De jaarrekening 2020 van Ons heeft een negatief resultaat laten zien. Het tekort is veroorzaakt door mutaties in de standaard dienstverlening en in de maatwerk dienstverlening. De maatwerk dienstverlening wordt op basis van werkelijke afname verrekend met de partners. De standaard dienstverlening wordt op naar rato van de begrote fte per partner in rekening gebracht.
Tevens hebben diverse ontwikkelingen bij Ons geleid tot een aantal begrotingswijzigingen. Ook hierover hebben wij uw raad in juni geïnformeerd. De voorgestelde begrotingswijzigingen 2021 hebben betrekking op wijzigingen in de exploitatiebegroting 2021, aanvullingen in de investeringen 2021 en administratieve wijzigingen. De begrotingswijzigingen zijn in nauw overleg met de verschillende partners opgesteld.
Incidenteel
Overige bijstelling

Software , nadeel € 65.000
Voor het gebruik van digitale producten zijn licenties noodzakelijk. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bij inventarisatie van de gebruikte licenties binnen onze gemeente is gebleken dat er te weinig licenties in rekening werden gebracht. De kosten worden via Ons aan ons doorberekend. De hoogte van de extra kosten in 2021 is op dit moment nog niet bekend omdat deze nog niet door Ons bij ons in rekening zijn gebracht. In de perspectiefnota 2022-2025 zijn de kosten structureel opgevoerd. Vooralsnog houden we rekening met een doorberekening van € 65.000 voor licenties door Ons.
Structureel
Overige bijstelling

Beleidsveld 1.7 Overige gebouwen en gronden

Kindercentrum De Driehoek, voordeel € 58.000
Per 1 september 2021 wordt een leegstaand lokaal van Kindercentrum De Driehoek verhuurd aan Kulturhus De Spil en in gebruik genomen door het Agnietencollege. Daarnaast wordt meer huur ontvangen dan begroot was voor het jaar 2021. Het eindsaldo aan kosten en opbrengsten voor kindercentrum De Driehoek wordt geschat op een voordeel van € 58.000.
Incidenteel en Structureel
Overige bijstelling

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22