Voortgang per programma

3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Opbrengsten verkoop snippergroen, voordeel € 19.000
Er zijn meer inkomsten dan begroot met betrekking tot de verkoop snippergroen 2021. Tariefverhoging en latere passages van verkoopaktes bij de notaris zijn de oorzaak van deze extra opbrengsten.
Incidenteel
Overige bijstelling

Calamiteit door wateroverlast, nadeel € 10.000
Ten gevolge van de wateroverlast op 4 juli jl. zijn externe loonwerkers ingezet om de problemen voor de inwoners snel op te lossen en het water vlot af te kunnen voeren (zo zijn dammen weggehaald en zijn sloten extra schoongemaakt).
Nog niet alle rekeningen zijn hiervoor binnen, maar op basis van de uitgezette opdrachten wordt rekening gehouden met extra kosten van € 10.000. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien. Zie hiervoor programma 1.1 Algemene baten en lasten.
Incidenteel
Overige bijstelling

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22