Voortgang per programma

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.1 Inkomen

Participatie, voordeel € 238.000
Door een sterke daling van het aantal uitkeringen zijn de daadwerkelijke uitkeringslasten fors lager dan begroot. Op basis van de huidige gegevens en de verwachte ontwikkelingen in het uitkeringenbestand lijkt geen beroep meer op de Vangnetuitkering te hoeven worden gedaan. Ook is het eigen risico dat resteert voor de gemeente Dalfsen afgenomen. Daardoor kan flink worden afgeraamd op het eerder verwachtte tekort, het verwachtte eigen risico en de verwachtte aanvraag vangnetuitkering, hetgeen resulteert in een voordeel van € 238.000. Opgemerkt moet worden dat het definitieve budget voor de uitvoering van de Participatiewet pas later dit jaar wordt bekendgemaakt. Indien het definitieve budget afwijkt van de voorlopige toekenning zullen ook de prognoses omtrent het eigen risico en de vangnetuitkering wijzigen. De eigenrisicodrempel voor gemeenten is 7,5% van het BUIG.
Structureel
Overige bijstellingen

Productkosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), budgetneutraal
Er staat een bedrag ter hoogte van € 4.079.000 geraamd in het kader van Tozo productkosten. De werkelijke kosten worden volledig gedekt door het Rijk middels een specifieke uitkering. Gezien de kosten naar verwachting fors lager uit vallen in 2021 kan het budget in het kader van de Tozo met € 3.538.000 worden afgeraamd.
Incidenteel
Overige bijstelling

Bijzondere bijstand, voordeel € 15.000
In de begroting is € 515.000 opgenomen voor de bijzondere bijstand. Gelet op het uitgavenpatroon tot en met juli is de verwachting dat de uitgaven in 2021 uitkomen op € 500.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk), voordeel € 10.000
In verband met de Corona-crisis heeft het kabinet de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten ingesteld. Deze regeling liep aanvankelijk tot 1 juli 2021, maar is met drie maanden verlengd tot 1 oktober 2021. Voor deze regeling is € 40.000 geraamd in de begroting . Het aantal aanvragen en uitkeringen is echter vrij laag. Dit is ook de landelijke trend. De verwachting is dat maximaal € 30.000 wordt uitgegeven.
Incidenteel
Bijstelling a.g.v. Corona

Kindregeling, voordeel € 32.000
Er is € 106.000 geraamd voor de uitgaven kindregeling. Naar verwachting maken 210 kinderen gebruik van de regeling waardoor de uitgaven worden geraamd op € 84.000 (210 X € 400). Dit is een voordeel van € 22.000.
Binnen de kindregeling is een post "overige kosten" opgenomen. Dit is met name bedoeld voor campagnes, voorlichting en dergelijke. Mede door de Corona-crisis hebben geen activiteiten op dit gebied plaatsgevonden. Verwachte onderbesteding is € 10.000.
Incidenteel
Overige bijstelling € 27.000 / agv Corona € 5.000

Schuldhulpverlening, voordeel € 9.000
Voor het jaar 2021 geen subsidie verstrekt aan Humanitas voor het steunpunt Formulieren aangezien door de Coronamaatregelen een groot deel van het jaar geen mogelijkheid was voor fysieke contacten. Hierdoor is € 9.000 minder uitgegeven.
Incidenteel
Bijstelling a.g.v. Corona

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22