Voortgang per programma

8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.1 Afval

Afval, geen bijstelling
Ook in 2021 drukt Corona en de lockdown een stempel op het huishoudelijk afval. Hoewel de hoeveelheden stijgen, zijn de financiële effecten voor de gemeente over het algemeen positief. Zo wordt veel meer PMD ingezameld tegen de huidige gunstige onkostenvergoeding van de verpakkingsindustrie. Ook het restafval en grofvuil is meer, maar dat wordt geheel doorberekend naar de inwoner. De marktprijzen van oud papier zijn de afgelopen maanden gestegen en nu kostendekkend. Ook is in de meicirculaire een specifieke rijksuitkering opgenomen voor de extra kosten van afvalinzameling bijvoorbeeld door de inzet van meer vuilnisauto’s en extra maatregelen bij de milieustraat. Voorgesteld wordt om nu geen bijstellingen te doen maar bij de jaarrekening een eindbalans op te maken met een eventuele aanvulling van de voorziening egalisatie afval.
Budgettair neutraal i.v.m. verrekening met voorziening egalisatie afval

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Begraafplaats Nieuwleusen, nadeel € 10.000
Het aantal begrafenissen en uitgifte van nieuwe graven op begraafplaats Nieuwleusen valt lager uit dan de voorgaande jaren waardoor de werkelijke baten afwijken van de begroting.
Incidenteel
Overige afwijking

Beleidsveld 8.3 Klimaat en Duurzaamheid

Subsidie energieadvies, bugetneutraal
Het bieden van energieadvies aan inwoners maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid. Dit traject is inmiddels gestart en maakt onderdeel uit van de reguliere begroting. Vanuit de provincie Overijssel is nu extra ondersteuning beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van deze advisering, hierdoor kunnen we meer inwoners bereiken. Deze ondersteuning is succesvol aangevraagd en verleend.
Incidenteel
Overige bijstelling

Warmtebudget, geen bijstelling
Voor de uitvoering van de warmtetransitie is 2021 een budget van € 202.101 beschikbaar, aangevuld met een subsidie van € 20.660. Dit budget wordt naar alle waarschijnlijkheid niet volledig gebruikt in 2021, daarom zal er voor een gedeelte van de € 202.101 in de jaarrekening 2021 om een budgetoverheveling gevraagd worden.
Incidenteel
Overige bijstelling en corona

Beleidsveld 8.5 Riolering

Kosten maatregelen uitvoering gemeentelijk rioleringsplan, budgetneutraal
Voor groot onderhoud is op basis van het gemeentelijk rioleringsplan elk jaar € 275.000 begroot. Dit bedrag is een gemiddelde van de kosten voor groot onderhoud voor de komende jaren. In 2021 wordt € 155.000 van dit budget niet besteed. Omdat de kosten worden onttrokken aan de voorziening riolering, worden de gevolgen hiervan neutraal verwerkt.
Incidenteel
Overige bijstelling

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22