Voortgang per programma

2 Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld 2.1 Openbare orde en veiligheid

Teruggave 2020 Veiligheidsregio IJsselland, voordeel € 70.000
Veiligheidsregio IJsselland heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief saldo van € 1.864.000. Hiervan is € 1.364.000 via de verdeelsleutel teruggegeven aan de gemeenten. Voor de gemeente Dalfsen betekent dit een incidentele teruggave van € 70.000.
Incidenteel
Overige bijstelling

Advieskosten bijzondere wetgeving, voordeel € 15.000
Het beschikbare budget (€ 20.000) voor inhuur van toezichthouders Drank- en Horecawet (nu Alcoholwet) kan incidenteel worden afgeraamd. Hiervoor moet namelijk nog een aanbesteding worden doorlopen en daarmee zal in 2021 het budget niet volledig gebruikt kunnen worden.
Incidenteel
Overige bijstelling

Leges bijzondere wetgeving, nadeel € 5.000
Als gevolg van de coronapandemie zijn er minder evenementen en andere activiteiten in de gemeente. Daardoor zijn er ook minder aangevraagde vergunningen voor bijv. de Drank en Horecawet, met als  gevolg dat er ook minder legesinkomsten zijn.
Incidenteel
Overige bijstelling 50% en Bijstelling a.g.v. Corona 50%

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22