Voortgang per programma

5 Onderwijs en vrije tijd

Diverse Beleidsvelden in programma 5

Corona noodfonds, budgetneutraal
Aanvragen voor de 3e tranche konden worden ingediend t/m 15 augustus 2021. Op dit moment is er nog geen exact beeld van de toekenningen. Voor de toekenningen van de aanvragen beschikt het college over de reserve Corona noodfonds. Het college legt achteraf verantwoording af over de besteding bij de jaarrekening 2021. Dit is conform het raadsbesluit van mei 2020.
De verwachting is, dat evenals bij de 1e/2e tranche, de lasten in programma 5 verantwoord moeten worden.

Beleidsveld 5.2 Kulturhusen

Advieskosten Kulturhusen, nadeel € 77.000
In 2021 worden advieskosten gemaakt ten behoeve van de kulturhusen welke niet zijn begroot.
- De Spil: € 40.000:
De externe ondersteuning betreft in hoofdzaak issues met de warmwatervoorziening. De gemeenteraad is via een raadsmemo op de hoogte gesteld van de problemen, en van de aanpak van het college om tot een oplossing te komen. Daarnaast is extern ingehuurd voor de evaluatie van De Spil en de exploitatiescan.
- De Mozaïek: € 28.000
De externe ondersteuning wordt hoofdzakelijk ingezet in het traject richting privatisering van het vastgoed.
- De Trefkoele+: € 9.000
Dit betreft de externe ondersteuning bij evaluatie van de Trefkoele+ en voor een bouwplan met een aantal bouwkundige aanpassingen.

Grotendeels incidenteel / gedeeltelijk structureel
Overige bijstelling

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Kosten huisvesting basisonderwijs, nadeel € 42.000
Door een verdere groei van het aantal leerlingen heeft de Polhaar bij start schooljaar 2021-2022 extra huisvesting nodig. Net als enkele jaren geleden is het gelukt deze te vinden in de Vuursteen. Wel is hiervoor aanpassing van het schoolgebouw noodzakelijk waarbij de kosten voor de gemeente naar verwachting € 30.000 zijn.  
Vanuit onze wettelijke plicht vergoeden we de opgelegde OZB-aanslagen aan schoolbesturen. Voor het jaar 2021 is er onvoldoende rekening gehouden met deze hogere OZB-aanslagen en zijn OZB-aanslagen van één school over 2019 en 2020 vergoed die nog niet gedeclareerd waren. In totaliteit is hierbij sprake van een nadeel van € 10.000.
Als gemeente kunnen we door schoolbesturen aangesproken worden op het herstellen van schade. Hiertoe verzekeren wij scholen, waarbij o.a. sprake is van een eigen risico. Als gemeente moeten we zelf de kosten van het eigen risico vergoeden. In verband met waterschade bij enkele scholen in de kernen Dalfsen en Oudleusen verwachten wij dat de gemeentelijke kosten ca.€ 2.000 zijn. Wij brengen dit bedrag ten laste van de post onvoorzien (zie programma 1, beleidsveld 1.1).
Incidenteel
Overige bijstelling

Overige uitgaven onderwijs, budgetneutraal
Om opgelopen onderwijsvertraging in te halen die leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs opliepen als gevolg van de coronapandemie ontvangen gemeenten gedurende de periode augustus 2021 tot en met juli 2023 extra middelen van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ook de schoolbesturen ontvangen in dit kader aanvullende middelen van het Rijk. Gemeenten hebben de opdracht deze NPO-middelen in te zetten om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in de betreffende gemeente en bij de interventies die scholen al nemen. Met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties maken wij afspraken over de inzet van deze middelen. Voor de gehele periode ontvangen wij € 330.055, waarvan in 2021:  € 68.761, in 2022: € 165.028 en in 2023: € 96.266.
Incidenteel
Bijstelling a.g.v. Corona

Leerlingenvervoer, voordeel € 80.000
Naast de 70% doorbetaling van de niet gereden ritten in verband met de coronacrisis is o.a. door de stimuleringsregeling fietsen het aantal kinderen in het aangepast vervoer beperkt gebleven. Ook zien we een kleine afname in het aantal aanvragen leerlingenvervoer die voor vergoeding in aanmerking komt.
Structureel: € 50.000 / Incidenteel: € 30.000
Overige bijstelling € 65.000
Bijstelling a.g.v. Corona € 15.000

Beleidsveld 5.5 Sport

Zwembad Gerner en zwembad de Meule, voordeel € 189.000
Op 15 april 2021 hebben wij een aanvraag ingediend o.b.v. de regeling Specifieke
uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK) die bedoeld was om de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de zwembaden in Nederland te compenseren.
Die exploitatietekorten zijn door de corona maatregelen fors toegenomen, omdat destijds opening van de zwembaden zeer beperkt of zelfs niet mogelijk was.
De uitkering is als voorschot beschikbaar gesteld. (€ 90.457 voor Gerner en € 98.390 voor de Meule). De verantwoording over dat jaar moet nog plaatsvinden op basis van indicatoren en door ons aan te leveren informatie vóór 15 juli 2022 waarna uiterlijk 31 maart 2023 definitieve vaststelling zal plaatsvinden. Het is dus mogelijk dat de hoogte van de uitkering nog zal worden aangepast door het Ministerie van VWS in 2023.
Incidenteel
Bijstelling a.g.v. Corona

Opbrengst, overige baten zwembad Gerner en de Meule, nadeel € 7.000
Doordat de Gemeente Dalfsen geen gebruik meer maakt van de fitpas als gevolg van een eerdere ombuigingsoperatie zijn de extra inkomsten voor de zwembaden op dit punt weggevallen (€ 3.500).
Door de corona maatregelen hebben we dit seizoen geen zwemvierdaagse kunnen organiseren. Ook hier zijn de inkomsten weggevallen (€ 3.500).
Incidenteel
Overige bijstelling € 3.500 / Corona € 3.500

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22