Voortgang per programma

7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

Jeugdzorg, nadeel € 272.000
De prognose voor de totale uitgaven voor Jeugdzorg laat op dit moment voor 2021 een nadeel zien van € 272.000.  Dit nadeel wordt veroorzaakt door (deels niet beïnvloedbare) toename van kosten bij diverse onderdelen, waarnaast bij andere onderdelen van de jeugdzorg sprake is van een voordeel. Het nadeel van € 272.000 ontstaat na verrekening van de voor en nadelen.
Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de hogere kostenprognose voor Gecertificeerde Instellingen (GI's) van € 121.000 (structureel), een toename in de geprognosticeerde kosten voor Topsegment Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van € 261.000 (structureel)en extra kosten voor één dure cliënt in verband met het woonplaatsbeginsel (€ 95.000) (incidenteel). Voor het midden- en topsegment LTA (landelijk transitie arrangement) wordt op basis van het actuele declaratiepatroon een nadeel verwacht van € 12.000 (2 x€ 6.000) .
Tegenover deze nadelen staan ook voordelen, zoals een voordeel op de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (Pgb's) van € 91.000.(structureel)  Bovendien is de verwachting dat de kosten voor Topsegment Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) en Jeugd&Opvoeding (J&O) gunstiger uitvallen dan begroot, te weten € 76.000 en € 50.000 voordeliger (structureel).
In de meicirculaire 2021 is een bedrag van € 135.000 opgenomen als bijdrage voor de aanpak van de problematiek jeugdzorg. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van het genoemde bedrag € 1.244.000 in beleidsveld 1.2 Algemene Uitkering Gemeentefonds.
Structureel € 177.000 / Incidenteel € 95.000
Overige bijstelling (mogelijk ook agv Corona, is niet aan te geven)

Beleidsveld 7.3 Participatie

Arbeidsparticipatie, nadeel € 20.000
De daling in het uitkeringenbestand zoals toegelicht in programma 6, is veroorzaakt door enerzijds dalende instroom en anderzijds stijgende uitstroom. We hebben meer uitstroom dan verwacht gerealiseerd, daarmee zijn er ook meer re-integratielasten, waaronder de inzet van jobcoaches en het uitvoeren van loonwaardemetingen.
Incidenteel
Overige bijstelling

Sociale Werkvoorziening, voordeel € 5.000
Op de Sociale Werkvoorziening wordt een voordeel van € 5.000 gerealiseerd hetgeen op een begroting van € 3.287.000 slechts een marginale afwijking is. Wij nemen deze wijziging toch op om u als raad te informeren over de onderliggende verschuivingen in de begroting. Er wordt een nadeel gerealiseerd op de salarislasten en begeleidingskosten. Dit wordt vereffend met een voordeel door hogere opbrengsten uit detacheringen en het te ontvangen Lage Inkomens Voordeel vanuit de Belastingdienst. Opgemerkt moet worden dat de halfjaarsrapportages van de SW bedrijven Larcom en Tiem op moment van schrijven van deze berap nog niet ontvangen zijn. Grote afwijkingen daarin kunnen bij de uiteindelijke jaarrekening nog leiden tot bijstelling van de realisaties.
Incidenteel  
Overige bijstelling

Beleidsveld 7.6 WMO

Wmo, voordeel 214.000
De prognoses op de Wmo laten in 2021 een incidenteel voordeel zien van € 102.000 en een structureel voordeel van € 112.000, veroorzaakt door verschillende redenen. Door corona is er aanzienlijk minder beroep gedaan op het taxivervoer (Mijn Taxi op Maat , € 70.000 voordeel) en zien we ook het aantal verstrekte vervoersmiddelen (€ 10.000 voordeel) en het aantal verstrekte rolstoelen (€ 57.000 voordeel, waarvan € 15.000 structureel) lager uitvallen dan voor de corona-uitbraak. Op de rolstoelen zien we al meerdere jaren een lichte daling van de kosten – mede door scherpere afspraken bij terugkoop van hulpmiddelen door de leverancier – waardoor de begroting structureel naar beneden bijgesteld kan worden (€ 15.000 structureel voordeel).
Verder vallen de kosten woonvoorzieningen incidenteel fors lager uit vanwege corona (voordeel € 63.000)
Daarnaast zien we een incidentele meevaller op de eigen bijdrage Wmo (€ 35.000 voordeel: € 41.000 incidenteel voordeel, waarvan € 6.000 structureel nadeel). Door interne problemen bij het CAK - waardoor de eigen bijdragen Wmo over 2020 pas vanaf het najaar 2020 werd geïnd en het inzicht aan opgelegde eigen bijdragen Wmo ontbrak– hebben wij in 2021 nog een groot deel aan inkomsten ontvangen over 2020.
Verder zien we een nadeel op de Hulp bij het Huishouden doordat het aantal cliënten met een algemene voorziening HH ook in 2021 wederom is gestegen. (nadeel € 64.000)
Voor de Wmo-begeleiding zien we sinds 2020 een afname van het aantal voorzieningen (voordeel € 118.000). Door meer te sturen op ‘de juiste zorg op de juiste plek”, zijn er meer cliënten doorgestroomd naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast worden consulenten getoetst en getraind in het verbeteren van het onderzoek. Hierdoor leiden minder meldingen tot indicaties en kan meer opgelost worden in het voorliggend veld of de Wlz.
En in 2021 bedroeg de taakstelling Wmo nog € 75.000 (€ 25.000 reeds via de 1 e berap 2021 gerealiseerd). Deze taakstelling wordt in 2021 gerealiseerd.

Incidenteel € 102.000 / structureel € 112.000
Overige bijstelling € 29.000 / Corona € 185.000

 

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22