Financiële samenvatting

Incidentele financiële afwijkingen 2021

 

Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel

Beleids- veld

Omschrijving

Budget neutraal

Inc.of struct.

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Mutatie Reserves

Saldo

Waarvan Bijstelling Overig

Waarvan Bijstelling Corona

1.1

Treasury

I

20.000

20.000

20.000

1.1

Vennootschapsbelasting, tlv alg reserve grondexpl

ja

I

-204.000

204.000

0

0

1.1

Post onvoorzien inzetten tbv 3.1 en 5.3

ja

I

12.000

12.000

12.000

1.1

Onderuitputting afschrijvingslasten

I

77.000

77.000

77.000

1.1

Budget ziektevervanging / flexibele schil

I

-300.000

-300.000

-300.000

1.2

Algemene Uitkering Gemeentefonds, meicirculaire

S

1.244.000

1.244.000

981.000

263.000

1.2

Algemene Uitkering Gemeentefonds, afrek 2020

I

95.000

95.000

95.000

1.3

OZB

I / S

-84.000

-84.000

-84.000

deels

1.3

Hondenbelasting

I

8.000

8.000

8.000

1.4

Upgrade raadsinformatiesysteem

I

-8.000

-8.000

-8.000

1.4

Rechtspositie raads- en commissieleden

ja

I

0

0

0

1.4

Voorzieningen wethouders, geen bijstelling

0

0

0

1.5

Verkiezingen

I

-35.000

-35.000

-35.000

1.5

Naturalisatie

S

-30.000

-30.000

-30.000

1.6

Specifieke Uitkering Sport (SPUK) overhead

I

25.000

25.000

25.000

1.6

Archiefkosten

I

9.000

9.000

9.000

1.6

Internet, data en tel kosten, lagere kosten catering

ja

S

25.000

25.000

25.000

1.6

Internet, data en tel kosten, telefonie

ja

S

-25.000

-25.000

-25.000

1.6

Arbovoorzieningen

I

-12.000

-12.000

-12.000

1.6

Organisatie ontwikkeling

I

-56.000

-56.000

-56.000

1.6

Bijdrage Shared Servie Centrum Ons

I

-92.000

-92.000

-92.000

1.6

Software

S

-65.000

-65.000

-65.000

1.7

Kindercentrum De Driehoek

I / S

-10.000

68.000

58.000

58.000

Totaal programma 1

-694.000

1.356.000

204.000

866.000

638.000

228.000

2.1

Veiligheidsregio Ijsselland, afrek 2020

I

70.000

70.000

70.000

2.1

Bijzondere wetgeving, advieskosten

I

15.000

15.000

15.000

2.1

Bijzondere wetgeving, leges

I

-5.000

-5.000

-2.500

-2.500

Totaal programma 2

15.000

65.000

0

80.000

82.500

-2.500

3.1

Snippergroen (in 2020/2021 niet via reserve)

I

19.000

19.000

19.000

3.1

Calamiteit door wateroverlast tlv onvoorzien inc

ja

I

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal programma 3

-10.000

19.000

0

9.000

9.000

0

4.1

Economische ontwikkeling, tlv res Coronanoodfonds

ja

I

-30.000

30.000

0

0

4.2

Grondexploitatie bedrijven, tlv toekomstige grondverkoop

ja

I

0

0

0

0

Totaal programma 4

-30.000

0

30.000

0

0

0

5

Corona noodfonds / tlv res corona noodfonds

ja

I

p.m

p.m.

0

5.2

Kulturhuzen, advieskosten

I / S

-77.000

-77.000

-77.000

5.3

Kosten huisvesting basisonderwijs (totaal € 42.000)

I

-40.000

-40.000

-40.000

5.3

Kosten huisvesting basisonderwijs tlv onvoorzien

ja

I

-2.000

-2.000

-2.000

5.3

Overige uitgaven onderwijs

ja

I

-69.000

69.000

0

0

5.3

Leerlingenvervoer

I / S

80.000

80.000

65.000

15.000

5.5

Zwembaden, uitkering SPUK sport

I

189.000

189.000

189.000

5.5

Zwembaden, lagere toegangsgelden

I

-7.000

-7.000

-3.500

-3.500

Totaal programma 5

-108.000

251.000

0

143.000

-57.500

200.500

6.1

Participatie

S

1.043.000

-805.000

238.000

238.000

6.1

Tozo

ja

I

3.538.000

-3.538.000

0

0

6.1

Bijzondere bijstand

I

15.000

15.000

15.000

6.1

Tijdelijke ondersteuning noodz kosten TONK

I

10.000

10.000

10.000

6.1

Kindregeling

I

32.000

32.000

27.000

5.000

6.1

Schuldhulpverlening

I

9.000

9.000

9.000

Totaal programma 6

4.647.000

-4.343.000

0

304.000

280.000

24.000

Beleids- veld

Omschrijving

Budget neutraal

Inc.of struct.

Mutatie Lasten

Mutatie Baten

Mutatie Reserves

Saldo

Waarvan Bijstelling Overig

Waarvan Bijstelling Corona

7.1

Jeugdzorg

S / I

-272.000

-272.000

-272.000

nnb

7.3

Arbeidsparticipatie

I

-60.000

40.000

-20.000

-20.000

7.3

Sociale Werkvoorziening

I

-109.000

114.000

5.000

5.000

7.6

Wmo 

S / I

179.000

35.000

214.000

29.000

185.000

Totaal programma 7

-262.000

189.000

0

-73.000

-258.000

185.000

8.1

Afval, geen bijstelling

0

0

0

8.2

Begraafplaats Nieuwleusen

I

-10.000

-10.000

-10.000

8.3

Subsidie energie advies

ja

I

-9.000

9.000

0

0

8.3

Warmte budget, geen bijstelling

I

0

0

0

0

0

8.5

Riolering, lagere onderhoudskosten

ja

I

155.000

155.000

155.000

8.5

Riolering, lagere onttrekking aan voorz.riolering

ja

I

-155.000

-155.000

-155.000

Totaal programma 8

-9.000

-1.000

0

-10.000

-10.000

0

9.1

Algemene kosten grondexploitatie

ja

S

-15.000

-15.000

-15.000

9.1

Algemene kosten grondexploitatie

ja

S

15.000

15.000

15.000

9.3

Startbudget Omgevingswet, geen bijstelling

0

0

0

9.3

Leader+ / gebiedsgericht beleid, geen bijstelling

0

0

0

Totaal programma 9

0

0

0

0

0

0

Totaal aanpassingen tweede bestuursrapportage 2021

3.549.000

-2.464.000

234.000

1.319.000

684.000

635.000

BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen)

S = structureel (zie ook Begroting 2022-2025)

I = incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 09/23/2021 08:44:26 met de export van 09/23/2021 08:37:22